Actueel nieuws rundvee

 

Informatie controles NVWA

Mocht NVWA een controle op uw bedrijf uitvoeren waarbij onze dienstverlening aan de orde komt dan is deze informatie daarvoor belangrijk. 

NEEM CONTACT OP MET DE PRAKTIJK
Als bij de NVWA-controle onze adviezen en/of de levering én inzet van middelen aan de orde komen hierbij het vriendelijke verzoek: neem ONMIDDELLIJK contact op met de praktijk. Dat geeft ons de gelegenheid om u bij de controle over onze dienstverlening te ondersteunen. De controle richt zich veelal op de verzorging en omstandigheden waaronder u dieren houdt, de administratie, de aanwezige middelen (waaronder antibiotica ) en de wijze waarop u daar mee omgaat of laat gaan. In het Besluit houders van dieren artikel 1.28 staat dat u handelt overeenkomstig het BGP en BBP. U weet als geen ander dat de omstandigheden van gezonde én zieke dieren (sterk) kunnen wijzigen, en het noodzakelijk kan zijn om van het BGP en/of BBP af te wijken. Ook kan het zijn dat de omstandigheden op uw bedrijf in relatie tot de vrijstellingen die gelden voor bedrijven met een structureel laagverbruik zijn gewijzigd . Daarom stellen we het op prijs dat u ons informeert over de NVW-controle. Lukt het ons niet onmiddellijk aanwezig te zijn vraag de NVWA-inspecteur dan om een nieuwe afspraak. Wij kunnen dan samen met u besluiten bij het gesprek aanwezig te zijn. Bij voorbaat dank daarvoor.

INFORMATIE OVER NVWA-CONTROLES
Het recht op controle door NVWA bestaat onverkort. Tegen controles door NVWA-inspecteurs is niets te doen, althans niet vooraf of tijdens de controle. In de Wet dieren is daarvoor de plicht tot medewerken opgenomen. NVWA voert controles uit voor toezicht en/of verdenking dan wel opsporing. NVWA heeft toegang tot diverse bronnen. NVWA kan zonder uw medeweten voorafgaand aan de controle informatie inwinnen. Een voorbeeld is de informatie in de databanken waarin u wordt verplicht het gebruik van antibiotica vast te (laten) leggen. 

NVWA-inspecteurs hebben vergaande bevoegdheden. Die bevoegdheden zijn vastgelegd in het Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Economische Delicten en de Wet dieren. De NVWA-inspecteurs zetten bij het vaststellen van een overtreding die bevoegdheden in voor het opstellen van het ambtsedig berechtingsrapport. Aan het berechtigingsrapport komt een bijzonder vertrouwen toe dat gelijk staat aan een procesverbaal in strafzaken.

De NVWA-inspecteurs zijn bij hun werk aan regels gebonden. U heeft er recht op dat de NVWA-inspecteur zorgvuldigheid betracht. Tevens dient de NVWA-inspecteur te handelen naar de beginselen van algemeen behoorlijk bestuur. Daarbij past dat er rekening wordt gehouden met uw inbreng. 

TOEZICHT
NVWA bezoekt bedrijven veelal voor het uitvoeren van toezicht op naleven van regels. Bij toezicht is er geen voorafgaande verdenking. De NVWA-inspecteur heeft bij de controle de rol van toezichthouder. Vermoed de NVWA-inspecteur tijdens de controle dat u een regel niet naleeft dan moet zij/hij dat kenbaar maken en duidelijk maken dat u niet tot antwoorden verplicht bent. Dat heet een CAUTIE. Op dat moment heeft u het recht op zwijgen. Maak daar gebruik van! De cautie is bedoeld voor u eigen bescherming omdat niemand aan zijn eigen veroordeling mee hoeft te werken. Krijgt u de mededeling dat u niet tot antwoorden verplicht bent vraag de NVWA-inspecteur dan de verdenking op schrift toe te sturen en ZEG NIETS MEER. Het biedt u de mogelijkheid om voor het verdere vervolg (rechts-)hulp in te schakelen. De gevolgen kunnen immers aanzienlijk zijn. NVWA heeft de mogelijkheid zelf bestuurlijke boetes op te leggen en/of de bevindingen voor te leggen aan de rechter. Ook komt het voor dat wordt gekort op inkomenssteun uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

VERDENKING / OPSPORING
Heeft de NVWA voorafgaand aan het bezoek het vermoede dat regels niet worden nageleefd dan bezoekt de NVWA-inspecteur uw bedrijf in de rol van Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA). In dat geval krijgt u bij aanvang van het bezoek een cautie. Hoe dan te handelen staat hierboven beschreven.

 

NVWA-CONTROLE: ENKELE TIPS

VOORBEREIDING

Geef instructie aan uw medewerkers dat zij de opdracht van u hebben niets tegen een NVWA-inspecteur te zeggen totdat u als werkgever bij het gesprek aanwezig bent.

Voer de gesprekken met NVWA-inspecteur(-s) niet alleen. Vraag de persoon die meeluistert om aantekeningen te maken. 

Heeft u niemand die u kan bijstaan dan bestaat altijd de mogelijkheid het gesprek op te nemen om zelf achteraf na te gaan wat er is gezegd. Meld in dat geval aan de NVWA-inspecteur(-s) dat u het gesprek wil opnemen. 

Zorg dat uw rechtsbijstandsverzekering op orde is. In de meeste polisvoorwaarden is opgenomen dat u voor een beroep op de verzekering deze op tijd moet informeren. Meld de NVWA-controle onmiddellijk. Geef aan dat u niet weet van de mogelijke gevolgen van de controle zullen zijn. Het vervolg en de termijnen die NVWA hanteert zijn veelal niet te voorspellen. 

DE NVWA-CONTROLE

Laat de NVWA-inspecteur(s) zich legitimeren en leg namen, data en tijdstippen van de gesprekken onmiddellijk vast.

Laat de NVWA-inspecteur(s) precies vertellen wat de aanleiding is van het bezoek: toezicht of verdenking/opsporing. 

Laat de NVWA-inspecteur(s) precies vertellen welke informatie NVWA voorafgaand aan het bezoek heeft ingewonnen en leg dat vast.

Komen de adviezen van de dierenarts(-en) en/of de levering én inzet van middelen aan de orde: neem ONMIDDELLIJK contact op met de praktijk en vraag pas door te gaan met de controle als de praktijk heeft besloten voor dit onderdeel van de controle aanwezig te zijn. Vraag zo nodig om het maken van een nieuwe afspraak.

Geeft de NVWA-inspecteur een CAUTIE = de mededeling dat u niet tot antwoorden verplicht bent: zeg dan dat u daarvan schrikt, vraag de NVWA-inspecteur de verdenking op schrift toe te sturen, ZEG NIETS MEER en geef aan dat u overweegt voor het vervolg (rechts-)hulp in te schakelen.

Vraag ook als er geen overtredingen zijn vastgesteld naar het verslag dat NVWA van de controle opmaakt. NVWA bewaart die verslagen. Het is in uw belang dat u weet wat NVWA over u en uw bedrijf vastlegt.

Vraag naar de termijn waarop reactie op de controle valt te verwachten.

VERSLAGEN / VERKLARINGEN / BERECHTINGSRAPPORT

Teken geen verslagen / verklaringen of hooguit “VOOR GEZIEN” (tekst bij uw handtekening).

Denk eraan dat het berechtigingsrapport een op ambtseed opgemaakt rapport is dat gelijk staat aan een procesverbaal in strafzaken.

DE NASLEEP

Maak van iedere mogelijkheid gebruik om verweer te voeren en reageer binnen de gestelde termijn.

NVWA bouwt dossiers van u en uw bedrijf op. Vraag om inzage in het dossier. Indien geen inzage wordt verstrekt is dit te verkrijgen via een verzoek Wet Openbaarheid Bestuur. Houdt u er rekening mee dat als uw Wob-verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiekelijk toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Bent u ontevreden over het werk van de NVWA? Of over het optreden van een NVWA-medewerker? NVWA biedt de mogelijkheid een klacht kenbaar te maken: https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact/klacht-indienen-bij-de-nvwa  

Is er in uw ogen in de gehele procedure (controle, vervolg inclusief juridische afhandeling en afhandeling van een ingediende klacht) tegen algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehandeld dan bestaat altijd de mogelijkheid de Nationale Ombudsman in te schakelen:  https://www.nationaleombudsman.nl
 


 

Drenchen 

Het toedienen van een grote hoeveelheid water met daarin opgelost elektrolyten en voedingsstoffen!

In gezonde omstandigheden drinkt een koe heel veel water. Dat water is nodig is voor haar eigen levensbehoefte (ongeveer 30 liter) en voor de productie van elke liter melk. Een koe drinkt dus  tientallen liters per dag, en nog meer bij warmere temperaturen.

Een zieke koe drinkt vaak te weinig, of is minder in staat om te drinken (door bijvoorbeeld melkziekte), en zal dus snel te weinig water opnemen.

Voor deze koeien is het zeer belangrijk in het herstel om zo snel mogelijk veel water met elektrolyten en voedingstoffen binnen te krijgen.

Dit kan door middel van drenchen. Hierbij wordt een sonde tot in de pens gebracht en middels een pomp zo’n 30 liter water met poeder binnengebracht.

Wanneer is drenchen nuttig:

  • In geval van grote vochtbehoeften (afkalven, operaties), 
  • vochtverliezen (diarree), 
  • te weinig vochtopname (koorts, stofwisselingsstoornissen zoals lebmaagkanteling, melkziekte en slepende melkziekte)

Afhankelijk van het ziektebeeld wordt een geschikt drenchpoeder gebruikt. 

In de praktijk blijken goede resultaten te worden behaald, en versnelt het drenchen het genezingsproces van de koe.

Vraag aan uw dierenarts voor meer informatie!

 Koude-stress bij kalveren

Nu de temperatuur weer onder de 10 °C daalt is het van belang goed op uw kalveren te letten. De comfortzone van een kalf ligt tussen de 15 en 25 °C. Onder de 10 °C heeft een kalf extra energie nodig.

• Zorg voor zo snel mogelijk biest.
• Zorg voor een schone en droge ligplek uit de wind (evt. iglo’s draaien).

Als de temperatuur echt onderuit gaat moet extra energie in de vorm van geconcentreerdere melk (10 tot 15 gram meer melkpoeder per liter) gegeven worden en dan het liefst 3x daags. Temperatuur van de melk 42 °C.
Bij iets oudere dieren: drinkwater opwarmen en kalveren onder de 3 maanden niet op de roosters houden maar in schone, droge strohokken.
Er zijn ook kalverdekjes bij ons te koop, actieprijs december € 30,- excl. btw. Warmtelampen doen ook veel goeds.


 

Onaangekondigde NVWA-controles


Vanaf 1 januari 2015 voert de NVWA onaangekondigde controles uit in het kader van o.a. I&R, diergeneesmiddelenadministratie & registratie en naleving van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Een aantal dingen om alert op te zijn:

- Alle dieren dienen minimaal één oornummer in te hebben; regelmatig nabestellen; in doen voordat het kalf drie dagen oud is.
- Op alle flesjes en spuitbussen met diergeneesmiddelen hoort een aanprikdatum.
- Het verdoofd onthoornen van kalveren moet gedaan worden voordat ze twee maanden oud zijn.
- Vrouwelijke dieren mogen geen neusring in hebben.
- Diernummers van behandelde dieren en onthoornde kalveren moeten in de visitebrief staan van de dierenarts.
- Zorg voor een up-to-date bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan, beide niet ouder dan een jaar.
- Per aandoening mag u maximaal een voorraad hebben om 15% van de dieren te behandelen (bijvoorbeeld maximaal 60 droogzetinjectoren - 15 koeien - voor een stal met 100 melkkoeien).
- Volg de droogzetrichtlijn: koeien met een celgetal <50.000  en vaarzen <150.000 (gemeten binnen zes weken voor droogzetten) mogen niet drooggezet worden met antibiotica (wel met Orbeseal).

Neem altijd contact met ons op als er tijdens controles van officiële instanties vragen zijn over bijvoorbeeld uw diergeneesmiddelengebruik, bedrijfsgezondheidsplan of bedrijfsbehandelplan.

 

Contact

Garderbroekerweg 131a
3774 JC  Kootwijkerbroek

Tel.: 0342-442740
info@dapmiddennederland.nl

Klik hier voor routebeschrijving.

Openingstijden

Doordeweeks zijn wij geopend van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur. 

's Zaterdags zijn wij gesloten.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0342-442740.

Naar contact